ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

          Chief Financial Officer


      รายละเอียดงาน

       Chief Financial Officer

       Responsibilities

          •  บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินของบริษัท

          •  บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัท

          •  วางแผนภาษีธุรกิจของบริษัทให้มีความถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

          •  บริหารธุรกรรมทางเงินกับสถาบันการเงิน

          •  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

       Qualification

          •  เพศ ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 45 ปี

          •  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและได้รับ CPA (Certified Public Accountant)

          •  มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและบริหารการเงิน 10 ปีขึ้นไป

          •  มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          •  มีความรู้ทางกฎหมายภาษี หรือ มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

          •  มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการสื่อสาร