ภูเก็ตวิลล่า ร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562


11 เมษายน 2562

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ตัวแทนพนักงานภูเก็ตวิลล่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ตลาดโลตัส สาขากะทู้ โดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่าน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศเมืองกะทู้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภูเก็ตวิลล่า
ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก ตลอดจนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการระมัดระวัง
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น