ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต


3 กันยายน 2562

ภูเก็ตวิลล่า ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "PHUKET VILLA MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย

2. ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กำหนดระยะเวลา

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ : ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสด จํานวน 20,000บาท 

กรอบแนวคิดในการประกวด

1. การออกแบบ Mascot ไม่ระบุเพศ พร้อมตั้งชื่อ Mascot ที่สอดคล้องกับการออกแบบ

2. Mascot ต้องแสดงถึงความเป็นภูเก็ต บ้าน ครอบครัว การใช้ชีวิตที่ทันสมัย และสังคมคุณภาพที่อบอุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และสื่อถึงผู้พัฒนาบ้านตลอดจนที่ดิน นอกจากนี้ ยังต้องมีความดึงดูด น่าสนใจ และจดจำได้ง่ายอีกด้วย

3. การออกแบบ Mascot ต้องมีพื้นที่สำหรับใส่โลโก้ พร้อมใช้สี CI เพื่อแสดงถึงความเป็นภูเก็ตวิลล่า

กติกาการประกวด

1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ - นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมลล์ลงบนผลงาน

2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator , 3D หรือ Gesture drawing เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .xcf .png หรือ .pdf พร้อมแนบไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 pdi

3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น

5. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

6. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และจะนำผลงานทั้งหมดขึ้น PageFacebook : phuket villa  และประกาศผลผู้ชนะเลิศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

*** ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ผลงานทุกชื้นที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท คนบ้านเรา จำกัด แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทมีสิทธินำภาพหรือบันทึกเหล่านั้น ซึ่งรวมไปถึงข้อความใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไปใช้ในการเผยแพร่ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในสื่อทุกชนิด โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่อย่างใด

ช่องทางการส่งผลงาน

ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg, png หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) พร้อมระบุหัว Email ว่า “PHUKET VILLA MASCOT DESIGN CONTEST"  ส่งมาที่ Email : marketing@phuketvilla.com

 ติดต่อสอบถาม

Email : marketing@phuketvilla.com

Tel : +66803349969

FB : phuket villa