ภูเก็ตวิลล่ามอบทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5 ทุน ประจำปี 2563


11 มกราคม 2563

เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. คุณเสนาะ ลิ้นจี่ ตัวแทนภูเก็ตวิลล่า ได้เข้าว่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลวิชิต จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓" ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ  ซึ่งในงานนี้นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

และในโอกาศนี้ และทางภูเก็ตวิลล่าได้มีโอกาส เข้าร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา 

เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3000 บาท โดยคุณครูแต่ละโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ด.ญ.พิรินทรัพย์ สามารถ  ชั้นป. 6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

2. ด.ญ.อมรรัตน์ งาแก้ว ชั้น ป.5 โรงเรียนวิชิตสงคราม

3. ด.ช.พงพัฒน์ พันธุ์นิตย์ ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

4. ด.ญพิมพ์กานดา หาทรัพย์ ชั้น ป.4 โรงเรียนแหลมพันวา

5. ด.ช.วุฒิชัย นุมาศ ชั้น ป.6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน

ซึ่งงานวันเด็กในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งทางภูเก็ตวิลล่า ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญให้กับน้องๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ ต่อไปภาคหน้า

ซึ่งงานในวันนี้ ทางเทศบาลตบลวิชิต ได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ การเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของเด็ก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของหน่วยงานกลุ่มบุคคล ชมรม ห้างร้าน บริษัท และหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้อีกด้วย