เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี


9 มิถุนายน 2559

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559