ภูเก็ตวิลล่า 5 ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการประจำปี 2561


29 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ภูเก็ตวิลล่า 5 ได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและสรรหาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านฯ

การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จและได้สรรหาคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะร่วมกันบริหารหมู่บ้านให้เป็นไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ทางโครงการต้องขอขอบคุณสมาชิกหมู่บ้านทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ