ภูเก็ตวิลล่า ร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


10 เมษายน 2561

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตัวแทนพนักงานภูเก็ตวิลล่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ตลาดโลตัส ถนนวิชิตสิงคราม โดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่าน สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงานเทศเมืองกะทู้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก ตลอดจนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการระมัดระวัง
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น

และนอกจากนี้ยังมีการรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย