สมัครงาน (Application Form)
Position Applied For *

Please Select Options


(Baht/Month)

วันที่เริ่มทำงานได้ (Started Date)

Profile Picture *

Please Upload Profile Picture

Profile Picture

Personal Profile *

Please Add Personal Profile

ชื่อเล่น (Nick Name)

Thai Foreigner

Gender
Male Female Other

ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address) :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน Permanent Address (ID Card) :
Email

Mobile Phone

Birth Date       Age

ภูมิลำเนา (Place of Birth)

สัญชาติ (Nationality)       เชื้อชาติ (Race)

ศาสนา (Religion)

กก. (kg.)       ซม. (cm.)

สุขภาพ (Health)
ดีมาก (Excellent)
ดี (Good)
พิการ (Physical Disability)      

บัตรประชาชนเลขที่ (ID Card No.)

วันที่บัตรหมดอายุ (Expiry Date)

ออกโดย (Issued at)

สถานภาพทางทหาร
ได้รับการยกเว้น (Military Exempted)
ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร (Military Non Exempted)

บิดา-มารดา
อยู่ร่วมกัน (Live Together)
แยกกันอยู่ (Separated)
หย่า (Divorced)
ถึงแก่กรรม(บิดา-มารดา) Decrease(Father/Mother)

สถานภาพการสมรส
โสด (Single)
สมรสจดทะเบียน (Married)
หย่า (Divorced)
หม้าย (Widowed)

เคยมีประกันสังคมหรือไม่ มี ( โรงพยาบาลที่เลือกไว้ ) :

Education Background *

Please Add Education Background

ระดับการศึกษา (Level)
ประถมศึกษา (Primary School)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

มัธยมศึกษา (Secondary School)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

ปวช. (Vocational)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

ปวท./ ปวส. (Diploma)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

ปริญญาตรี (Bachelor)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

ปริญญาโท (Master)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

อื่นๆ (/Other)
ชื่อสถาบันการศึกษา (Education Institution)

วุฒิที่ได้รับ (Degree/Certificate)

สาขา (Major)

ตั้งแต่ พ.ศ. (From Year)       ถึง พ.ศ. (To Year)

คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)

Activities *

Please Add Activities

กิจกรรม (Activities) ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โรงเรียน ชมรม งานสังคมต่างๆ(Participation in school activities; e.g., Class Organization, Athletes)

Skills *

Please Add Skills

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (Language Ability)
การพูด (Speaking)
ดี (Good)       พอใช้ (Fair)       เล็กน้อย (Poor)      

การเขียน (Writing)
ดี (Good)       พอใช้ (Fair)       เล็กน้อย (Poor)      

การอ่าน (Reading)
ดี (Good)       พอใช้ (Fair)       เล็กน้อย (Poor)      

ความสามารถพิเศษ (Special Skills)
คอมพิวเตอร์ (Computer skill)
Microsoft Office :
Word       Excel       Power Point       Other      

โปรแกรมอื่น ๆ :

ความสามารถอื่นๆ (sport) :

ใบประกอบวิชาชีพ (License & Certificate)
License & Certificate :

ออกเมื่อวันที่ (Issued Date) :

ออกให้โดย (Issued By) :

เลขที่ (License Number) :

วันหมดอายุ (Expiry Date) :

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (Car's Driving License)
มี (Yes)       เลขที่ (Number)       ไม่มี (No)      

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
มี (Yes)       เลขที่ (Number)       ไม่มี (No)      

Family Profile *

Please Add Family Profile

รายละเอียดครอบครัว (Family Details)
บิดา (Father)
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

มารดา (Mother)
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

ภรรยา/สามี (Wife / Husband)
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

พี่น้อง คน (No. of Brother/Sister)      ท่านเป็นคนที่ (What No. are you?)

พี่น้อง (Brother/Sister)
1.
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

2.
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

บุตร คน (No. Of Children)

บุตร (Childrens)
1.
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

2.
ชื่อ-นามสกุล (First Name – Last Name)

อายุ (Age)

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position)

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Company Name / Address)

เบอร์ติดต่อ (Contact Number)

Work Experience *

Please Add Work Experience

1.
จาก (From) : (MM/YY) ถึง (To) : (MM/YY) Total : Year(s)

ชื่อสถานประกอบการณ์ (Company Name) :

ประเภทธุรกิจ (Type of Business) :

ตำแหน่ง ( Last Position ) :

เงินเดือน ( Salary ) :

งานที่รับผิดชอบ ( Responsibilities ) :

สาเหตุที่ออก ( Reason of leaving ) :

2.
จาก (From) : (MM/YY) ถึง (To) : (MM/YY) Total : Year(s)

ชื่อสถานประกอบการณ์ (Company Name) :

ประเภทธุรกิจ (Type of Business) :

ตำแหน่ง ( Last Position ) :

เงินเดือน ( Salary ) :

งานที่รับผิดชอบ ( Responsibilities ) :

สาเหตุที่ออก ( Reason of leaving ) :

3.
จาก (From) : (MM/YY) ถึง (To) : (MM/YY) Total : Year(s)

ชื่อสถานประกอบการณ์ (Company Name) :

ประเภทธุรกิจ (Type of Business) :

ตำแหน่ง ( Last Position ) :

เงินเดือน ( Salary ) :

งานที่รับผิดชอบ ( Responsibilities ) :

สาเหตุที่ออก ( Reason of leaving ) :

Biographical Statement *

Please Add Biographical Statement

เหตุผลอะไรที่ทำให้บริษัทฯจึงต้องรับคุณเข้าทำงาน (What’s the main reason for us to consider you to be part of our company)

Training *

Please Add Training

1.
ชื่อหลักสูตร (Course) :

สถาบัน (Institute) :

วุฒิที่ได้รับ (Degree /Certificate) :

ระยะเวลา (Period) :

2.
ชื่อหลักสูตร (Course) :

สถาบัน (Institute) :

วุฒิที่ได้รับ (Degree /Certificate) :

ระยะเวลา (Period) :

3.
ชื่อหลักสูตร (Course) :

สถาบัน (Institute) :

วุฒิที่ได้รับ (Degree /Certificate) :

ระยะเวลา (Period) :

Behavior Background *

Please Add Behavior Background

ข้อมูลอื่นๆ (Behavior Background)


1.ท่านเคยมีประวัติเสียหายด้านกฎหมายหรือการเงินหรือไม่ (Have you ever suffered from legal case of bankruptcy?)
Yes       No

2. ท่านเคยถูกจับกุมหรือต้องโทษเนื่องจากอาชญากรรมหรือไม่ (Have you ever been convicted in a court of law?)
Yes       No

3. ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรือไม่ (Have you ever been dismissed?)
Yes       No

4. ท่านเคยป่วยหนักใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (Have you ever seriously illness during the past 5 years?)
Yes       No

Reference *

Please Add Reference

บุคคลภายนอก
1.
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) :

อายุ (Age) :

ความสัมพันธ์(Relation) :

อาชีพ (Occupation) :

ชื่อบริษัท (Company Name) :

ตำแหน่ง (Last Position) :

2.
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) :

อายุ (Age) :

ความสัมพันธ์(Relation) :

อาชีพ (Occupation) :

ชื่อบริษัท (Company Name) :

ตำแหน่ง (Last Position) :

บุคคลในบริษัท
1.
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) :

แผนก (Department) :

ตำแหน่ง (Last Position) :

2.
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) :

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) :

แผนก (Department) :

ตำแหน่ง (Last Position) :

Emergency Case *

Please Add Emergency Case

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน (Emergency Case)
1.
ชื่อ (Name) :

ความสัมพันธ์ (Relations) :

ที่อยู่ (Address) :

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) :

2.
ชื่อ (Name) :

ความสัมพันธ์ (Relations) :

ที่อยู่ (Address) :

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) :

หลักฐานการสมัคร
Upload ถ้ามี

Upload ถ้ามี

Upload ถ้ามี

Upload ถ้ามี

Upload ถ้ามี   ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทรับข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครงานนี้รวมถึงเอกสารต่างๆที่นำมาแสดงและให้รายละเอียดไว้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง บริษัทมีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานบุคคลสำหรับพนักงานเมื่อบริษัทตกลงจ้างข้าพเจ้า โดยถือแบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
       I certify that all statements given in this application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pays whatever. I agree and consent to comply with the Human Resource Management Regulations and Practice guidelines after engagement.