แอโรบิคเพื่อสุขภาพ สุขภาพดี เริ่มต้นจากตัวเรา


26 สิงหาคม 2566

บริษัทภูเก็ตวิลล่า มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้บุคลากร
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่อพร้อมปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
ได้เป็นอย่างดีดังนั้น ทางด้านผู้บริหารบริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น
จำกัด จึงตระหนักและผลักดันให้มีโครงการ “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ สุขภาพดี เริ่มต้นจากตัวเรา”
เกิดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ซึ่งเริ่มไปเมื่อวันศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 เป็นการกระตุ้นให้พนักงานรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
และยังได้ผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และที่สำคัญการออกกำลังกายยังได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม
หรือโรคตาแห้ง
ได้ จากการนั่งปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆอีกด้วย